Beståndsdelar i färg

Färg finns i både flytande- och pulverform. Färgfilmen har till uppgift att verka skyddande eller dekorativt på de ytor som behandlats.

Beståndsdelar

I färg är; bindemedel, pigment, lösningsmedel samt tillsatsmedel.

Bindemedlet

bestämmer de huvudsakliga egenskaperna för färgfilmen. I de flesta fall är bindemedlet en komplex förening som utvecklats speciellt för att motstå de påfrestningar som materialet utsätts för. Då olika miljöer och krav alltid kommer att finnas kommer det sålunda alltid att finnas ett stort antal olika typer av bindemedel för att så optimalt som möjligt klara de olika påfrestningarna.

Pigmenten

ger färgen dess kulör, men påverkar även täckförmåga, glans och en färgfilms ljusbeständighet. Rostskyddspigment tillsätts i de fall en färg skall ha rostskyddande egenskaper. Inom gruppen pigment finns även ett antal fyllmedel vars uppgift är att ge färgen specifika egenskaper såsom; reologi och slipbarhet med mera. 

Lösningsmedel

 förekommer dels som traditionella kolväten dels i form av vatten. Lösningsmedel används för att kunna applicera färgen på bästa möjliga sätt, därefter avdunstar de från färgfilmen. Vid användande av vattenspädbar färg har vissa typer av lösningsmedel även en filmbildande funktion. I pulverfärg finns det inga lösningsmedel alls, där appliceras färgen med en metod där partiklarna ges en elektrisk laddning vilket attraherar dessa till godset.

Tillsatsmedel

 används för att finjustera vissa egenskaper. Tillsatsmedel används även för att underlätta produktionen av färg. Ett annat användnigsområde är att undvika exempelvis skumbildning vid applicering. Ytans beskaffenhet kan även den påverkas av tillsatsmedel, vissa tillsatsmedel ger dessutom specialeffekter såsom hammarlacksutseende.

Bild

Kundservice & order

Eskilstuna
Telefon: 016-10 88 80
Stockholm
Telefon: 08-447 47 90

Kontakta Syntema