Härdprocessen

Härdprocessen kan delas upp i två huvudgrupper; fysikaliskt torkande samt kemiskt härdande.

Fysikaliskt

torkande färger bildar en fast färgfilm enbart genom att dess lösningsmedel avdunstar. Färgfilmen är i dessa fall oftast känslig mot lösningsmedel då man kan lösa upp densamma med lösningsmedel igen. Exempal på sådana färger är; bitumen-, vissa vinyler och akrylfärger. Ett användningsområde är nagallack. En speciell kategori färger är vissa vattenspädbara emulsioner där man i samband med avdunstningen av vatten får en sammansmältning av emulsionspartiklar. Denna färgfilm är inte återlösningsbar med vatten.

Kemiskt

härdande färger kan indelas i två undergrupper; oxidativt torkande samt kemiskt härdande.

Oxidativt

Torkande färger härdar genom att lösningsmedlen avdunstar därefter sker en rektion mellan bindemedlet och luftens syre. Bindemedlen tar upp syre från luften och bildar en ny kemisk förening vilken inte år återlösningsbar med lösningsmedel. Inom denna grupp finner vi olje- samt alkydfärger.

Kemiskt

Härdande färger innehåller minst två olika komponenter som reagerar tillsammans. Denna reaktion kan ske via tillsatts av katalysator eller värme i de fall de olika komponenterna finns i samma emballage. Exempel på dessa färgtyper är; Pulverfärger, syrahärdande samt ugnshärdande färger. Om rektionen sker vid rumstemperatur måste man hålla de olika komponenterna åtskilda innan målning då reaktionen startar direkt vi sammanblandning av komponenterna. Exempel är epoxi-, polyuretan samt akrylatfärger. Observera att reaktionen startar innan lösningsmedlen har avdunstat. För att nå ett bra målningsresultat är det viktigt att man specificerar de krav man ställer på, dels den färdiga färgfilmen, dels på appliceringssätt.

Kontakta SYNTEMA för att säkerställa detta.

Bild

Kundservice & order

Eskilstuna
Telefon: 016-10 88 80
Stockholm
Telefon: 08-447 47 90

Kontakta Syntema